PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta naszego wirtualnego biura może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.

  • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

 

              USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z PAKIETAMI

-         Kserowanie Dokumentów – 0,09 zł / strona;

-        Sala Konferencyjna - 31,00 zł / każde rozpoczęte 60 minut;

-        Obsługa korespondencji ponad ilość dokumentów określoną w Pakiecie - 3,00 zł / list do 20 stron;

-        Prowadzenie pocztowej książki nadawczej – 40,00 zł miesięcznie;

  1. Wyłączenie czynności nie oznacza braku możliwości ich wykonania. Czynności te mogą zostać wykonane przez Spółkę pod warunkiem odrębnego zlecenia.
  2. Wszystkie podane ceny Usług i Usług Dodatkowych są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

* Jako jeden list uznaje się korespondencję do 20-tu stron. Każde kolejne dwadzieścia rozpoczętych stron traktowane jest jako kolejny list.

** Umowa na świadczenie usług księgowych zawierana jest na czas nieokreślony.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU WIRTUALNEGO BIURA ABIX CONSULTANT SP. Z O.O.

  1. W ramach Usług Dodatkowych, realizowanych na wyraźne zlecenie Klienta, Spółka oferuje Pakiety usług:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY


- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych
do Klienta;

- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż jeden raz
na kwartał;

- odbiór przesyłki o wadze przekraczającej 1 kg, lub której którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm;

- odbiór przekazu pocztowego;

- przygotowanie przesyłek o wadze przekraczającej 1 kg, lub których którykolwiek z wymiarów przekracza 50 cm do wysyłki;

- prowadzenie raportów kasowych / bankowych;

- przygotowywanie dokumentów do księgowości;

- redagowanie pism, dokumentów;

- przygotowywanie / zbieranie ofert;

- Internet research;

- prowadzenie kalendarza spotkań;

- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta);

- rejestracja samochodu;

- wystawianie not korygujących;

- wycena magazynu, remanentu;


ASYSTENT KSIĘGOWY


- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta);

- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta);

- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu;

- rozliczenia "cichych wspólników";

- obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach;

- wystawianie faktur i not księgowych;

- obliczanie rentowności zlecenia;

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
z dofinansowaniem stanowiska pracy;

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych
z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy;

- sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu
w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS;

- Cash flow;

- wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne);

- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego;


ASYSTENT PRAWNY
- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS);

- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym;

- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych;

- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki;

- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki;

- przygotowanie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata;

- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej;

- bieżące konsultacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.


  1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny rozliczane są w systemie 15-sto minutowym.
  2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30-sto minutowym.
  3. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60-cio minutowym.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny Usług Dodatkowych objętych pakietami, ze względu na nakład pracy lub indywidualne uwarunkowania.