Regulamin Wirtualnego Biura Abix Consultant sp. z o. o. Kraków

REGULAMIN UMOWY

§ 1 Definicje

Regulamin– niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;

Spółka – ABIX CONSULTANT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

Klient – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi podnajmu adresu na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie;

Umowa – Umowa o świadczenie usług podnajmu adresu wraz z załącznikami zawarta pomiędzy ABIX CONSULTANT a Klientem;

Adres – adres pocztowy udostępniany w związku z zawarciem Umowy: ul. Rakowicka 10b/4 Kraków, 31-511 Kraków;

Adres do korespondencji – adres pocztowy lub adres do korespondencji elektronicznej wskazany przez Klienta, inny niż Adres udostępniany w związku z zawarciem Umowy, na który Spółka będzie dokonywać doręczeń zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Regulaminu;

Pakiet – zakres usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klienta na podstawie Umowy oraz Regulaminu;

Lokal – lokal użytkowy przy ul. Rakowicka 10b/4 Kraków, 31-511 Kraków, do którego Spółka posiada tytuł prawny i w którym mieści się Adres;

Sala Konferencyjna – pomieszczenie znajdujące się w Lokalu, które może być udostępnione Klientowi na cele spotkań z kontrahentami po uprzednim ustaleniu terminu.

§ 2 Przedmiot regulaminu i postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki ogólne Umowy.
 2. Regulamin wiąże Klienta oraz Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 3. Zawarcie Umowy jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 4. Przed zawarciem Umowy należy uważnie przeczytać i zaakceptować Regulamin.
 5. Spółka może jednocześnie świadczyć usługi określone Umową i Regulaminem większej liczbie Klientów.

§ 3 Zasady świadczenia usług

 1. W ramach Umowy Spółka wynajmuje Klientowi adres Lokalu tj. ul. Rakowicka 10b/4 w Krakowie w celu posługiwania się przez Klienta tym adresem jako adresem biura Klienta, w szczególności wykazywania tego adresu do celów korespondencyjnych, jak również we wszelkich ewidencjach, rejestrach itp.
 2. Szczegółowy zakres usług określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący jego integralną część. Zakres ten zależny jest od Pakietu wybranego przez Klienta w Umowie.
 3. Dokumenty, korespondencja oraz faktury wystawiane przez Spółkę będą skanowane i przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta. W zależności od wybranego przez Klienta Pakietu skanowanie i przesyłanie korespondencji ponad określoną ilość będzie powodowało naliczenie opłaty dodatkowej od każdego dokumentu.
 4. Spółka przekazywać będzie Klientowi jego korespondencję 1 raz na 3 miesiące kalendarzowe w miesiącu kalendarzowym zgodnie z wybranym pakietem na Adres korespondencyjny, chyba że Klient zobowiązał się odbierać tę korespondencję osobiście, w godzinach pracy biura, przy czym odbiór osobisty w ramach stałej obsługi możliwy jest nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
 5. W przypadku przekazania Klientowi (na jego wyraźne zlecenie) korespondencji na Adres korespondencyjny częściej niż w terminach wskazanych w pkt. 4. Klient poniesie koszty przesyłki zgodnie z Cennikiem Poczty Polskiej S.A. lub wybranego operatora pocztowego powiększone o podatek VAT.
 6. Pomimo wskazania Adresu korespondencyjnego Klient może zastrzec, iż w danym miesiącu dokona odbioru swojej korespondencji osobiście.
 7. Koszty obsługi osobistego odbioru korespondencji częściej niż 1 raz w miesiącu określone są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 8. Jeżeli Klient nie wskazał Adresu do korespondencji i w ciągu całego miesiąca kalendarzowego ani razu nie dokonał odbioru swojej korespondencji Spółka wyznaczy mu dodatkowy, maksymalnie 7-dniowy termin na dokonanie odbioru korespondencji. Po upływie tego terminu Spółka ma prawo odmówić odbioru wszelkich przesyłek zaadresowanych do Klienta.
 9. Jeżeli Pakiet wybrany przez Klienta nie przewiduje przechowywania i przekierowywania przesyłek oraz korespondencji Klient ma obowiązek odebrać całość przesyłek oraz korespondencji za dany miesiąc najpóźniej do 15. dnia kolejnego miesiąca. W przypadku niedotrzymania tego terminu Spółka jest uprawnione do przekazania dokumentów i korespondencji wybranemu przez siebie podmiotowi świadczącemu usługi archiwizacyjne na koszt i ryzyko Klienta.
 10. Korespondencja przekierowywana jest z wykorzystaniem listów poleconych Poczty Polskiej S. A. Wszystkie przesyłki niebędące listami, których waga przekracza 1 kg przesyłane będą do Klienta poprzez wybraną przez Spółkę firmę kurierską.
 11. Koszty przekierowywania do Klienta wszystkich przesyłek, zarówno tych przekierowywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. jak i firmy kurierskiej ponosi Klient. Koszt przesyłki przekierowywanej za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A. będzie zgodny z cennikiem tego operatora, powiększony o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Spółkę za dany okres rozliczeniowy.
 12. Spółka nie będzie przyjmować przesyłek kierowanych do Klienta:

o wadze przekraczającej 1 kg,

zawierających materiały niebezpieczne dla życia lub zdrowia, żywe lub ulegające szybkiemu zepsuciu,

obrót którymi jest zabroniony przez prawo.

 1. Rozmowy telefoniczne, faksy i korespondencja obsługiwane będą zgodnie z instrukcjami Klienta, który ponosi odpowiedzialność za wszelkie związane z tym koszty przesyłki i usługi.
 2. Spółka jest uprawniona do odmowy przyjęcia przedmiotów, co do których poweźmie podejrzenie o ich niezgodnej z prawem zawartości lub których przechowywanie wiąże się z nadmiernymi kosztami lub utrudnieniami.
 3. Wszelkie zawiadomienia bądź oświadczenia związane z realizacją niniejszej Umowy dokonywane będą na Adres do korespondencji. W przypadku braku wskazania takiego adresu bądź zwrotu korespondencji przesłanej na ten adres niezależnie od powodu takiego zwrotu, doręczenie uważa się za skuteczne względem Klienta na adres wskazany w oznaczeniu Klienta w Umowie, na co ten wyraża zgodę.
 4. W przypadku zwrotu przesyłki, o której mowa w ust. 4, Spółka jest uprawniona do przekazania dokumentów i korespondencji wybranemu przez siebie podmiotowi świadczącemu usługi archiwizacyjne na koszt i ryzyko Klienta.
 5. Spółka jest zobowiązana do zachowania tajemnicy korespondencji z wyłączeniem sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji organom wymiaru sprawiedliwości, władzy lub administracji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 Prawa i Obowiązki Klienta

 1. Klient nie jest uprawniony do korzystania z Lokalu, jak również ze wspólnych pomieszczeń takich jak sienie, klatki schodowe, podwórze, itp.
 2. Klient nie ma prawa założyć ani eksploatować linii telefonicznych oraz podobnych urządzeń komunikacyjnych, jak również zawierać umów na dostawę usług telekomunikacyjnych w Lokalu.
 3. Wszelkie odstępstwa od § 4 ust. 1 i 2 są możliwe wyłącznie za zgodą Spółki i są traktowane jako usługi dodatkowe.
 4. Klientowi nie wolno oddawać osobom trzecim w podnajem lub w bezpłatne używanie ani Lokalu, ani jego adresu.
 5. Klient gwarantuje, że nie będzie korzystać z żadnych praw nabytych na mocy Umowy w jakichkolwiek celach mogących naruszać reputację Spółki lub dobra osobiste i inne dobra chronione osób trzecich.
 6. Klient w żaden sposób nie wykorzysta lub nie uwzględni nazwy Spółki, w całości ani w części, w jakichkolwiek celach handlowych.
 7. Klient może korzystać w ramach usług dodatkowych z Sali Konferencyjnej po uprzedniej rezerwacji dokonywanej drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., która zostanie potwierdzona, co do dnia i godziny przez Spółkę.

§ 5 Pełnomocnictwa

 1. Na czas trwania Umowy Klient udziela Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do odbioru oraz otwierania korespondencji adresowanej do Klienta w celu właściwego wykonywania Umowy.
 2. W momencie akceptacji Regulaminu Klient udziela Spółce nieodwołanego pełnomocnictwa do wykreślenia Adresu udostępnionego Klientowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru dla przedsiębiorców do którego wpisany jest Klient. Wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnomocnictwa ponosi Klient.

§ 6 Płatności i okresy rozliczeniowe

 1. Wynagrodzenie za usługi świadczone na podstawie Umowy płatne jest z góry gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Spółki na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, przy czym za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Spółki.
 2. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 7 dni od daty jej wystawienia, Spółka powiększy należność za świadczone usługi o 80,00 zł netto. W przypadku zaległości powyżej 7 dni, Spółka powiększy należność za świadczone usługi o 160,00 zł netto.
 3. Faktury z tytułu płatności za świadczenie usług dodatkowych wystawiane są w terminie 14 dni od daty realizacji usługi. Klient ma prawo wybrać miesięczny, kwartalny, półroczny oraz roczny okres rozliczeniowy.
 4. Ceny usług, w tym usług dodatkowych, określa Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Regulaminu stanowiący jego integralną część.

§ 7 Prawa i obowiązki Spółki

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do współpracy z wszelkimi oficjalnymi organami władzy i administracji państwowej w przypadku, gdy współpraca taka w świetle obowiązujących przepisów wymagana jest w związku z domniemanymi zarzutami niewłaściwego postępowania, skierowanymi przeciwko Klientowi.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z działania siły wyższej, jakichkolwiek awarii mechanicznych, strajków, opóźnień lub niewłaściwego wykonania obowiązków przez podmioty trzecie nawiązane Umową z Klientem i Spółką jednocześnie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz dokumenty, które nie zostały powierzone przez Klienta na mocy stosownego protokołu przekazania.
 3. Spółka ma prawo do jednostronnej modyfikacji Regulaminu, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Regulamin wchodzi w życie w nowym brzmieniu w terminie 14 dni od jego zamieszczenia na stronie www Spółki i powiadomienia Klienta w formie korespondencji elektronicznej lub pocztowej. W przypadku nieodebrania wiadomości przez Klienta Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie 21 dni od jego zamieszczenia na stronie www Spółki.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść korespondencji przychodzącej do Klienta, jej stan przed przyjęciem przez Spółkę, a także za jej stan po bezskutecznym upływie terminu odbioru korespondencji przez Klienta.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Klienta, a na terenie nieruchomości, w której znajduje się Lokal, nie znajdują się i nie będą znajdowały się żadne rzeczy ruchome stanowiące własność Klienta, a mogące stać się przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Klientowi.
 6. W przypadku jeśli Spółka nie będzie w stanie w prawidłowy sposób wywiązywać się z warunków Umowy w Lokalu, ma obowiązek zapewnić Klientowi inny lokal o podobnym standardzie.
 7. Spółka ponosi odpowiedzialność cywilną wyłącznie za szkody rzeczywiste wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Spółkę, za wyjątkiem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpi pomimo zachowania przez Spółkę należytej staranności, na skutek działania bądź zaniechania osób trzecich, na skutek zaniechania bądź działania Klienta, na skutek działania siły wyższej oraz jeżeli nie naprawi tych strat w terminie 45 dni od daty pisemnego wezwania przez Klienta. W każdym przypadku odpowiedzialność Spółki jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia rzeczywiście zapłaconego przez Klienta za okres rozliczeniowy poprzedzający wystąpienie szkody.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń, zniszczeń, utraty mienia Klienta pozostającego w Lokalu.
 9. Przy otwieraniu korespondencji Klienta może dojść do uszkodzenia koperty w wyniku czego Klient wyraża zgodę na otrzymanie korespondencji bez koperty.
 10. W przypadku opóźnienia przez Klienta z jakąkolwiek płatnością wynikającą z Umowy lub wystawionej przez Spółkę faktury usługa obsługi korespondencji, w tym skanowanie korespondencji, zostaje zawieszona do dnia zapłaty zaległości. Po wznowieniu usługi Spółka nie ma obowiązku poinformowania lub zeskanowania korespondencji, która w okresie zawieszenia została odebrana.
 11. W przypadku nie opłacenia przez Klienta wystawionej przez Spółkę faktury we wskazanym w niej terminie, po upływie 7 dni od upływu tego terminu Spółka może wysłać do Klienta drogą mailową lub pocztową przypomnienie o upływie terminu płatności. Każde upomnienie skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 35,00 PLN netto.

§ 8 Sposób i skutki rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy

 1. Jeśli Umowa została zawarta na czas określony, Umowa po upływie tego okresu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres równy okresowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta, na co zarówno Klient jak i Spółka wyrażają zgodę, chyba że którakolwiek ze stron złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o braku chęci przedłużenia Umowy.
 2. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony każda za stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem
  1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Opóźnienie Klienta w zapłacie na rzecz Spółki jakiejkolwiek należności upoważnia Spółkę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do poinformowania właściwego Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organu rejestrowego o fakcie dezaktualizacji adresu siedziby Klienta spowodowanej wypowiedzeniem Umowy.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na czas określony, z winy Klienta, w szczególności w przypadku wskazanym w ust. 3 powyżej, Spółka jest uprawniona do naliczenia Klientowi kary umownej w wysokości wynagrodzenia należnego za 3 miesiące trwania Umowy.
 5. Zleceniodawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zleceniobiorca narusza zasady przetwarzania danych osobowych postanowienia Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik do Umowy, tj.:

pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z tą Umową;

powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez wymaganej tą Umową zgody.

 1. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, w przypadku gdy Zleceniodawca nie umożliwi mu stosowania się do do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (rozumie się przez to powierzenie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia) w terminie wyznaczonym przez Zleceniobiorcę.
 2. Wszelka korespondencja przychodząca adresowana do Klienta doręczona po dniu wygaśnięcia Umowy zwracana będzie do nadawcy na koszt Klienta.
 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Klient jest obowiązany odebrać dokumenty i korespondencję w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. W przypadku niedokonania odbioru w wyznaczonym terminie Spółka jest uprawniona do przekazania wszelkiej nieodebranej dokumentacji oraz korespondencji wybranemu przez siebie podmiotowi świadczącemu usługi archiwizacyjne na koszt i ryzyko Klienta.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Adresu po ustaniu Umowy, bądź posługiwania się w obrocie Adresem, Klient zapłaci na rzecz Spółki opłatę w wysokości jednokrotnego miesięcznego wynagrodzenia określonego w Umowie, za każdy dzień bezumownego posługiwania się Adresem.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz.93, z późn. zm.).
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy.
 3. Regulamin w powyższej wersji obowiązuje od dnia 26.07.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU UMOWY

1. Pakiety oferowane przez Wirtualne Biuro:

PAKIET POCZTY

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

20,00

30,00

40,00

50,00

PÓŁ ROKU

40,00

50,00

60,00

KWARTAŁ

60,00

70,00

MIESIĄC

80,00

 • adres do korespondencji

 • odbiór korespondencji przychodzącej

 • informowanie Klienta o odebranej korespondencji

PAKIETET REJESTRACYJNY

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

39,90

49,90

59,90

69,90

PÓŁ ROKU

59,90

69,90

79,90

KWARTAŁ

79,90

89,90

MIESIĄC

99,90

 • adres do rejestracji firmy

 • odbiór awizo do 20 sztuk miesięcznie

 • informowanie Klienta o odebranym awizo

 • rabat na usługi dodatkowe w wysokości 5%

PAKIET STANDARD

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

45,00

55,00

65,00

75,00

PÓŁ ROKU

65,00

75,00

85,00

KWARTAŁ

85,00

95,00

MIESIĄC

105,00

 • adres do rejestracji firmy i korespondencji

 • przechowywanie korespondencji do 3 miesięcy

 • odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie i przekazywanie jej 1 raz na kwartał do Klienta (odbiór osobisty 1 raz w miesiącu przez Klienta lub nadanie listem poleconym)

 • informowanie o korespondencji przychodzącej na e-mail oraz skanowanie jej na życzenie Klienta

 • rabat na usługi dodatkowe w wysokości 10%

PAKIET PREMIUM

CZAS TRWANIA UMOWY / OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

165,00

175,00

185,00

195,00

PÓŁ ROKU

185,00

195,00

205,00

KWARTAŁ

205,00

215,00

MIESIĄC

225,00

 • rejestracja firmy w CEIDG lub pomoc w przygotowaniu dokumentacji do rejestracji spółki w KRS

 • adres do rejestracji firmy i korespondencji

 • przechowywanie korespondencji do 2 miesięcy

 • odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie i przekazywanie jej 1 raz na kwartał do Klienta (odbiór osobisty 1 raz w miesiącu przez Klienta lub nadanie listem poleconym)

 • informowanie o korespondencji przychodzącej na e-mail oraz skanowanie jej na życzenie Klienta

 • dostęp do sali konferencyjnej w wymiarze 6 -ciu godzin miesięcznie

 • kawa, herbata

 • rabat na usługi dodatkowe w wysokości 10%

PAKIET BUSINESS FIRMY JEDNOOSOBOWE

CZAS TRWANIA UMOWY ***/ OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

225,00

235,00

245,00

255,00

PÓŁ ROKU

245,00

255,00

265,00

KWARTAŁ

265,00

275,00

MIESIĄC

285,00

 • obsługa księgowa firm jednoosobowych do 30 dokumentów miesięcznie

 • adres do rejestracji firmy i korespondencji

 • przechowywanie korespondencji do 3 miesięcy

 • odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie i przekazywanie jej 1 raz na kwartał do Klienta (odbiór osobisty 1 raz
  w miesiącu przez Klienta lub nadanie listem poleconym)

 • informowanie o korespondencji przychodzącej na e-mail oraz skanowanie jej na życzenie Klienta

 • rabat na usługi dodatkowe w wysokości 10%

PAKIET BUSINESS SPÓŁKI

CZAS TRWANIA UMOWY***/ OKRES ROZLICZENIOWY

ROK

PÓŁ ROKU

KWARTAŁ

MIESIĄC

ROK

315,00

345,00

360,00

375,00

PÓŁ ROKU

355,00

370,00

385,00

KWARTAŁ

380,00

395,00

MIESIĄC

405,00

 • obsługa księgowa spółek cywilnych i jawnych do 100 dokumentów miesięcznie

 • obsługa księgowa spółek z o. o. komandytowych i akcyjnych do 15 zapisów księgowych miesięcznie

 • adres do rejestracji firmy i korespondencji

 • przechowywanie korespondencji do 2 miesięcy

 • odbiór korespondencji przychodzącej do 20 listów miesięcznie i przekazywanie jej 1 raz na kwartał do Klienta (odbiór osobisty 1 raz w miesiącu przez Klienta lub nadanie listem poleconym)

 • informowanie o korespondencji przychodzącej na e-mail oraz skanowanie jej na życzenie Klienta

 • rabat na usługi dodatkowe w wysokości 10%

PAKIET INDYWIDUALNY

W zależności od Państwa potrzeb oferta może być dopasowana na każdym etapie działalności firmy.

 • Pakiet takich usług ustalamy indywidualnie z klientem

DODATKOWE USŁUGI

 • kserowanie dokumentów – 0,09 zł / strona

 • sala konferencyjna - 31,00 zł / godzina

 • biurko na godziny – 22,00 zł / godzina

 • obsługa poczty ponad ilość dokumentów określoną w Regulaminie - 3,00 zł / sztuka

 • wysłanie listu – 3,00 zł / szt.

 • wypełnienie potwierdzenia nadania/zwrotki itp. - 2,00 zł / szt.

 • prowadzenie pocztowej książki nadawczej – 40,00 zł / m-c

*** Umowa na świadczenie usług księgowych zawierana jest na czas nieokreślony.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU UMOWY

 1. W ramach usług dodatkowych na wyraźne zlecenie Klienta Wirtualne Biuro oferuje Pakiety:

ASYSTENT ADMINISTRACYJNY

- odbiór i obsługa połączeń telefonicznych skierowanych do Klienta

- przekazanie korespondencji Klientowi częściej niż 1 raz w miesiącu

- prowadzenie raportów kasowych / bankowych

- przygotowywanie dokumentów do księgowości

- redagowanie pism, dokumentów

- przygotowywanie / zbieranie ofert

- monitorowanie terminów zakończenia umów, polis

- Internet research

- prowadzenie kalendarza spotkań

- dokonywanie rezerwacji (na życzenie Klienta)

- rejestracja samochodu

- wystawianie not korygujących

- wycena magazynu, remanentu

ASYSTENT KSIĘGOWY

- czynności w ramach pakietu Asystent Administracyjny

- zmiana danych firmy w CEIDG (w Urzędzie Miasta)

- likwidacja / zawieszenie działalności w CEIDG (w Urzędzie Miasta)

- zestawienia księgowe dla właścicieli i członków zarządu

- rozliczenia "cichych wspólników"

- obliczanie marży na poszczególnych produktach, projektach, usługach

- wystawianie faktur i not księgowych

- obliczanie rentowności zlecenia

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z dofinansowaniem stanowiska pracy

- przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy związanych z organizacją stażu finansowanego przez Urząd Pracy

- sporządzanie wniosków / odbiór zaświadczeń o niezaleganiu
w płatnościach w Urzędzie Skarbowym i ZUS

- Cash flow

- wystawianie wezwań do zapłaty / not odsetkowych (podstawowe czynności windykacyjne)

- sporządzanie wniosków do Urzędu Marszałkowskiego

ASYSTENT PRAWNY

- czynności w ramach pakietów Asystent Administracyjny
i Asystent Księgowy

- aktualizacja danych firmy w rejestrach (CEIDG, KRS, Urząd Skarbowy, ZUS)

- zmiany w umowie spółki i ich zgłoszenie w KRS

- organizacja tłumaczeń, spotkań z notariuszem, tłumaczem przysięgłym

- złożenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań zarządu z działalności spółki

- organizowanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych

- przygotowanie korespondencji i wniosków

- przygotowywanie uchwał i protokołów spółki

- gromadzenie danych, informacji niezbędnych dla prawnika, radcy prawnego, adwokata

- przygotowywanie dokumentacji do windykacji przedsądowej, sądowej

- bieżące konsultacje prane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 1. Usługi w ramach Pakietu Asystent Administracyjny rozliczane są w systemie 15 minutowym.

 2. Usługi w ramach Pakietu Asystent Księgowy rozliczane są w systemie 30 minutowym.

 3. Usługi w ramach Pakietu Asystent Prawny rozliczane są w systemie 60 minutowym.