Sankcje Pit i Zus

 

Zgłoszenie nowego pracownika do ZUS-u

W Polsce mamy całe mnóstwo ogromnych firm, ale także wielu właścicieli niewielkich biznesów i małych działalności gospodarczych. Jeśli jesteś jednym z posiadaczy własnej firmy i zatrudniasz pracowników w formie umowy o pracę lub w innej formie, np. na podstawie umowy zlecenia, musisz liczyć się z wieloma obowiązkami związanymi z zawarciem kontraktu. Jednym z nich jest konieczność zgłoszenia odpowiedniej jednostce ZUS-u zawarcia umowy o pracę z nowym pracownikiem lub zawarcia umowy zlecenia. Zdarza się, że w miejscach, gdzie zatrudnia się dużą ilość osób np. międzynarodowych korporacjach, firmach logistycznych i innych przedsiębiorstwach, wszelką dokumentację związaną z rekrutacją nowych pracowników przygotowują różne działy. Prawdopodobieństwo popełnienia drobnego błędu jest wysokie i może zdarzyć się, że pracownik zostanie zgłoszony po terminie do ZUS-u. Biuro rachunkowe Kraków zwraca szczególną uwagę na taką sytuację, gdyż niedotrzymanie warunków i niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji do ZUS-u wiąże się z przykrymi konsekwencjami.

Podpisanie umowy o pracę z pracownikiem, a proces zarejestrowania do ZUS-u

Jeśli posiadasz własną firmę lub dopiero jesteś na etapie rozszerzania swojej działalności i zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę lub zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, to z pewnością powinieneś wiedzieć, w jaki sposób przebiega procedura zgłaszania podwładnych do ZUS-u. Biuro rachunkowe potwierdza, że w całym procederze najpierw powinna zostać podpisana umowa z potencjalnym pracownikiem, a następnie jego zgłoszenie odpowiednim jednostkom. Warto pamiętać i mieć na uwadze fakt, iż taką umowę można podpisać dużo wcześniej. Jeśli jednak nie wskazano konkretnego terminu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług, to taka umowa wchodzi w życie w dniu podpisania stosownych dokumentów. Sytuacja, w której pracownik jest dopuszczony do pracy i swoich nowych obowiązków, ale nie podpisał on jeszcze umowy o pracę, jest niedopuszczalna i nie może mieć miejsca. Prawo mówi jasno — jeśli umowa o pracę nie została podpisana, kandydat na pracownika nie jest oficjalnym pracownikiem firmy i nie może zostać dopuszczony do służbowych obowiązków. Natomiast umowa zlecenia co do zasady może zostać zawarta ustnie, jednakże musi zostać później potwierdzona pisemnie.

Konsekwencje dopuszczenia pracownika do pracy bez umowy

Każde biuro rachunkowe i właściciele własnych firm zdają sobie sprawę, że potencjalny kandydat na pracownika nie może zostać dopuszczony do czynności służbowych bez ważnej umowy o pracę. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to za brak podpisanych dokumentów pracodawca może otrzymać karę grzywny, która wynosi od 1 tys. zł aż do 30 tys. zł. W Kodeksie Pracy jest uregulowana wzmianka o rodzaju umowy między pracodawcą a pracownikiem w formie ustnej, jednak w takim przypadku należy pamiętać, że do momentu rozpoczęcia stosunku pracy przez nowego pracownika, firma musi potwierdzić wszystkie ustalenia co do obowiązków, rodzaju kontraktu i warunków pracy, zanim pracownik rozpocznie swój pierwszy dzień w pracy. W sytuacji, w której pracodawca nie podpisze umowy z pracobiorcą oraz nie potwierdzi żadnych warunków umowy, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Proces zgłoszenia nowego pracownika do odpowiedniej jednostki ZUS — sankcje

Posiadając swoją własną firmę oraz zatrudniając pracowników/zleceniobiorców, musisz dopełnić wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem każdego nowego pracownika. Obecnie istnieje konieczność zgłoszenia do ZUS-u zawarcia nowej umowy w terminie 7 dni od daty wskazanej jako rozpoczęcie trwania umowy (lub w razie jej braku od momentu podpisania umowy). Jak wskazuje nasze biuro rachunkowe Kraków takie zgłoszenie wykonuje się jednorazowo przy pomocy specjalnego formularza ZUS ZUA. Jeśli kontrakt nie zostanie zerwany i umowa trwa jednym ciągiem, to nie ma obowiązku comiesięcznego zgłaszania ani potwierdzania istniejącego stosunku pracy lub umowy zlecenia. Jednak każdy pracodawca/ zleceniodawca ma w obowiązku comiesięczne składanie deklaracji rozliczeniowych (formularz ZUS DRA), które wykazują wypłaty pracowników ora zleceniobiorców i informacje o odprowadzonych składkach. Biuro rachunkowe Kraków ABIX przestrzega, że jeśli formalności nie zostaną dopełnione, to przedsiębiorców mogą spotkać sankcje i kary, które wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Urząd może nałożyć karę grzywny, naliczyć odsetki za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, nałożyć dodatkowe opłaty, rozpocząć postępowanie egzekucyjne, a nawet złożyć wniosek do sądu rejonowego o założenie księgi wieczystej, wpis hipoteki lub ustanowienie zastawu skarbowego w urzędzie skarbowym.

 

 

 

 

 

 

Umowa o dzieło — obowiązek zgłaszania w ZUS zawartej umowy

 

Dość od niedawna, bo od 2021 roku w życie wszedł przepis, który zobowiązuje przedsiębiorców, właścicieli firm i działalności gospodarczych do zgłaszania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawartej umowie o dzieło. Takie oświadczenie powinno zostać przekazane przy pomocy specjalnego formularza, w którym należy podać dane wykonawcy dzieła, a także konkretne informacje odnoszące się do przedmiotu zawartego kontraktu. Biuro rachunkowe Kraków zwraca uwagę na to, że nie każdą zawartą umowę o dzieło należy zgłaszać. Jeśli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem lub będzie wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, ale jest zawarta z innym podmiotem oraz zawarta jest z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności- to nie ma obowiązku zgłaszania takiej umowy. Niestety wszystkie pozostałe umowy należy zgłosić do ZUS. Każdy przedsiębiorca ma 7 dni od daty podpisania umowy na dostarczenie dokumentów i przekazanie tej informacji do ZUS-u, chyba że ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku Zamawiający ma jeszcze jeden dzień, gdyż termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy.

 

Proces zgłoszenia umowy o dzieło w ZUS i cel informowania jednostki

 

Chcąc zgłosić zawartą umowę o dzieło do ZUS-u, należy postępować z odgórnie narzuconym procesem. Należy wypełnić specjalny formularz RUD, który oprócz oświadczenia o zawartej umowie o dzieło posiada również niezbędne informacje z danymi identyfikacyjnymi, danymi adresowymi osoby zamawiającej wykonanie umowy o dzieło, danymi adresowymi wykonawcy umowy, a także daty początku umowy i zakończenia. Oprócz tego należy podać, co dokładnie jest przedmiotem zawarcia takiej formy umowy między zamawiającym a wykonawcą dzieła. Jak potwierdza biuro rachunkowe Kraków, taki obowiązek ma na celu zwiększenie możliwości udzielenia pomocy wykonawcom, która może być wyegzekwowana w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Obowiązek zgłaszania umów cywilnoprawnych typu umowa o dzieło, ułatwia także prowadzenie różnego rodzaju statystyk, a także prowadzenie rejestru przez ZUS. Taka ewidencja pomaga odpowiednim organom weryfikację ewentualnego istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób, które są zatrudnione na mocy umowy o dzieło.

 

Czym jest umowa o dzieło?

 

Umowa o dzieło to forma umowy, która jest zawierana między zlecającym dzieło oraz przyjmującym zlecenie wykonania tego dzieła. Osoba, która przyjmuje wykonanie dzieła, otrzymuje prawo do wynagrodzenia w chwili ukończenia i oddania dzieła zamawiającemu. Biuro rachunkowe zwraca uwagę na to, że to osoba zamawiająca wykonanie dzieła ustala finalne wynagrodzenie osobie przyjmującej wykonanie. W treści umowy nie może znajdować się informacja o wyznaczonym miejscu oraz czasie wykonania. Warto również pamiętać, że umowa o dzieło w żadnym wypadku nie określa podległości osoby, która je wykonuje do osoby, która to dzieło zamawia. Dziełem można określić materialny lub niematerialny rezultat pracy osoby przyjmującej wykonanie dzieła. W praktyce oznacza to, że przedmiotem umowy o dzieło może być zarówno wykonanie materialnej oraz namacalnej rzeczy takiej jak obraz lub krzesło, jak i usługę, której nie da się zmaterializować, np. zagranie koncertu.

 

Kwestia podatku dochodowego w umowie o dzieło

 

Każda wypłata wynagrodzenia, która pochodzi z podpisania umowy o dzieło, musi zostać udokumentowania odpowiednim rachunkiem. Rachunek pełni funkcję dokumentu, dzięki któremu zamawiający jest w stanie rozliczyć wynagrodzenie dla wykonawcy dzieła. Jeśli wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł, to taka umowa powinna być rozliczona przez zryczałtowany podatek dochodowy 12 % przy pomocy formularza PIT-8 AR. Natomiast, każda umowa powyżej 200,00 zł brutto podlega pod zasady ogólne rozliczenia podatku. Każda osoba zlecająca dzieło jest zobowiązana do przekazania odpowiednim służbom urzędu skarbowego deklarację o podatku dochodowym tuż po zakończeniu roku podatkowego. Biuro rachunkowe potwierdza — jeśli zamawiający wykonanie umowy o dzieło zastosuje rozliczenie zryczałtowanego opodatkowania umowy, to jest on zwolniony z przygotowania zarówno dla wykonawcy dzieła, jak i urzędu skarbowego rocznej deklaracji PIT-11. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy ogólne i wykonawca dzieła otrzyma do końca lutego kolejnego roku deklarację PIT-11.

 

 

 

 

Czym jest B2B i jak wygląda kontrakt

 

B2B, czyli wyrażenie business to business, to model biznesowy oznaczający każdą relację, transakcję oraz formę współpracy, którą zawierają ze sobą dwa podmioty gospodarcze — firmy i przedsiębiorcy. Na rynku można znaleźć coraz więcej ofert pracy oferujących umowę w formacie B2B, który wymaga, aby potencjalny pracownik prowadził swoją własną działalność gospodarczą lub był w stanie ją otworzyć. System B2B jest przeznaczony dla osób i przedsiębiorców, którzy chcą działać niezależnie. B2B obejmuje przedsiębiorców, którzy wspólnie działają na rzecz klientów indywidualnych, których model bezpośrednio nie dotyczy. Ten system biznesowy obejmuje przedsiębiorców i ich kontrahentów, dostawców, logistyków oraz wszystkie inne osoby prowadzące własne punkty sprzedaży towarów lub usług. 

 

W ramach B2B można prowadzić zróżnicowane rodzaje działalności — od handlu detalicznego, przez handel hurtowy, aż po świadczenie usług. Jak zwraca uwagę biuro rachunkowe Kraków ABIX, w tym modelu biznesowym nie ma znaczenia, jaki status prawny posiadają obie strony kontraktu, gdyż do B2B mogą dołączać spółki kapitałowe, akcyjne, osobowe lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (inaczej osoby prowadzące samozatrudnienie). Tę formę współpracy wykorzystuje się w marketingu wertykalnym — pomiędzy firmami z różnych branż oraz w marketingu horyzontalnym — pomiędzy przedsiębiorstwami z tej samej branży.

 

Jak wygląda współpraca w modelu biznesowym B2B?

 

Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników w formie kontraktu B2B, który wymaga założenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG lub KRS. Decydując się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i podjęcie współpracy na podstawie systemu B2B, druga strona umowy nie płaci składek emerytalnych oraz nie musi odprowadzać składek do ZUS-u ani płacić ubezpieczenia chorobowego. Ten obowiązek spoczywa na pracowniku, który jest zobowiązany do comiesięcznego rozliczania się ze swoim urzędem. 

 

Zaczynając własną działalność i rozpoczynając współpracę na B2B, przez pierwsze 6 miesięcy obowiązuje ulga na start, co oznacza brak konieczności odprowadzania składek do ZUS-u. Przez kolejne 2 lata w zależności od dochodów, składki mogą być zmniejszone. Biuro rachunkowe zwraca również uwagę na to, iż nawiązując współpracę w modelu B2B, pracownicy nie mają żadnych praw pracowniczych, co oznacza m.in. brak płatnego urlopu wypoczynkowego czy brak urlopu macierzyńskiego. Model B2B zobowiązuje również do samodzielnego płacenia podatków, które można rozliczać na ogólnych zasadach wg skali podatkowej, wg stawki liniowej, na zasadach karty podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Wynagrodzenie w modelu B2B oraz zagrożenia fiskalne

 

Jednym z zagrożeń, jakie może powodować podpisanie kontraktu B2B, jest uznanie go za tradycyjną umowę o pracę. W przypadku umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego nadzorem, w wyznaczonym miejscu i czasie, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. W modelu B2B te elementy nie mogą występować. Jeśli kontrola PIP lub ZUS dostrzeże złamanie tych zasad, to nałoży konsekwencje dla obu stron:

   • zobowiązanie pracodawcy do zapłaty składek ZUS od wynagrodzenia pracownika do 5 lat wstecz

   • zobowiązanie pracodawcy do zapłaty podatku PIT-4 od wynagrodzenia do 5 lat wstecz

   • roszczenia samozatrudnionego do udzielenia zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego

   • korekty w podatku dochodowym dla samozatrudnionego

W modelu biznesowym B2B wynagrodzenie za pracę otrzymane od pracodawcy jest zawsze podane w kwocie netto. Większa ilość pieniędzy wpływających na konto brzmi zachęcająco, jednak nie wszystkie pieniądze są wyłącznie do dyspozycji pracownika, gdyż jak już wiadomo, to pracownik jest zobowiązany do samodzielnego opłacania składek i podatków. W tym przypadku można na własną rękę obliczyć kwotę po rozliczeniu z kontraktu B2B lub sięgnąć po fachową poradę, jaką oferuje biuro rachunkowe Kraków. W kwestii zarobków wiele zależy od wyboru stawki podatkowej, formy założenia działalności gospodarczej oraz przywilejów podatkowych dla przedsiębiorców.

Wirtualne biuro odmowa nadania NIP-u przez Urząd Skarbowy

Usługa wirtualnego biura jest stosunkowo powszechna wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych początkujących. Swojego czasu zrobiło się dość głośno o legalności tego typu rozwiązania, aczkolwiek w 2014 roku wszystko stało się jasne. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, ze usługa ta jest całkowicie legalna, a co za tym idzie Urzędy Skarbowe nie mogą odmówić nadania NIP-u osobie, która z niej korzysta. Jak to wygląda teraz?

W latach 2011-2013 naczelnicy urzędów skarbowych wydali 371 decyzji o odmowie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotom, które zadeklarowały adres siedziby bądź miejsce prowadzenia działalności w tzn. wirtualnym biurze. Ustawa z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (w skrócie ustawa o NIP) wyraźnie wskazuje, kiedy i z jakiego powodu naczelnik urzędu skarbowego, w przedmiocie nadania NIP może wydać decyzję odmowną. Istnieją wyłącznie cztery takie przypadki:

 1. Nie można potwierdzić tożsamości bądź istnienia podmiotu;
 2. Zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia ustawowych wymogów;
 3. Podmiot posiada już NIP;
 4. Podmiot występujący o nadanie NIP jest podatnikiem, osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL, nieprowadzącą działalności gospodarczej, niezarejestrowaną, jako podatnik podatku od towarów i usług.

Wydanie decyzji odmownej w tym przedmiocie w kwestii NIP nie jest zatem w żadnym aspekcie zgodne z prawem. Oczywiście organ podatkowy może, a nawet powinien zweryfikować, czy adres siedziby podany w deklaracji jest prawidłowy, czy istnieje, czy jest zgodny z rejestrem etc.

Przepisami wiążącymi w tej sprawie są Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 roku, ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w którym czytamy, iż: „miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest każde miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa”. W Kodeksie cywilnym definicja jest nieco krótsza, w artykule 41 przeczytać możemy, że siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której znajduje się siedziba jej organu zarządzającego.

Mówiąc prościej, każdy przedsiębiorca ma pełne prawo wybrać sobie dowolną siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej. To od niego i jego preferencji zależy, czy postawi na wynajęty lokal, własne mieszkanie czy też wirtualne biuro. Swoboda w wyborze tego miejsca ograniczona jest wyłącznie sferą praw i wolności innych jednostek, w tym ich prawami majątkowymi. Urząd Skarbowy nie może zatem odmówić nadania NIP chyba, że istnieją przesłanki jakoby interesy finansowe państwa czy jego obywateli miały być zagrożone np. wirtualne biuro ma na celu oszustwa podatkowe prowadzące do wyłudzeń etc. Przypadki odmowy mogą zatem zdarzać się w przypadku specyficznych dziedzin, jak obrót paliwami płynnymi, granulatem złota, roboty budowlane czy obrót sprzętem elektronicznym.

Czy wirtualne biuro jest legalne?

wirtualne biuroW XXI wieku, w dobie szeroko pojętej cyfryzacji i informatyzacji, stacjonarne biura odchodzą w zapomniane. Posiadanie własnego, fizycznego lokum rodzi wiele problemów, a przede wszystkim generuje koszty, na które początkujący przedsiębiorca nie może sobie pozwolić. Dodatkowo, jeżeli biznes prowadzony jest w dużej mierze za pośrednictwem Internetu, luksus w postaci „czterech ścian” i biurka jest całkowicie zbędny. Coraz więcej jednostek decyduje się zrezygnować z biura, jako biura i zakupić usługę biura wirtualnego. Czy jest to legalne?

Wirtualne biuro nie jest typowym biurem. Można śmiało stwierdzić, że właściwie nie posiada większości cech, jakie posiada fizyczne, namacalne biuro. Najogólniej rzecz ujmując jest to usługa polegająca na udostępnianiu jednego adresu do rejestracji działalności wielu podmiotom. Niektóre firmy szczycą się tym, że w jednym miejscu mają zarejestrowane kilkadziesiąt – kilkaset podmiotów. Usługa ta jest nieoceniona w swojej przydatności w przypadku osób, które zajmują się tzn. wolnymi zawodami np. freelancerów.

Początkujący przedsiębiorca, a często również wielu innych, prężnie działających na rynku biznesmenów, nie jest w stanie podołać wszystkim wydatkom. Kilkaset złotych ZUS-u znacząco nadwyręża ich budżet. Dodatkowe kwestie w postaci lokalu generują takie koszty, iż prowadzenie interesu staje się najzwyczajniej w świecie nieopłacalne. Wynajem powierzchni biurowej mija się z celem. Stąd właśnie tak duży popyt na usługi zwane wirtualnym biurem. Przedsiębiorca za stosunkowo niewielką opłatą uzyskuje adres konieczny do rejestracji. Zależnie od firmy oferującej takie rozwiązania, możliwe są jeszcze inne udogodnienia w postaci odbierania poczty, wsparcia księgowego, wynajmu Sali konferencyjnej etc.

Wirtualne biuro jest w pełni legalną usługą, z której może korzystać każdy przedsiębiorca. Wbrew pozorom nie jest ona dedykowana wyłącznie przedstawicielom wolnych zawodów i start-upów, ale wszystkim tym, którzy pragną zaoszczędzić. W przeszłości zdarzały się pewne niejasności, co do wirtualnych biur, zwłaszcza w kwestiach podatkowych. Kilkukrotnie zdarzyło się, że Urząd Skarbowy zakwestionował możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w tego typu biurze i finalnie odmawiał nadania NIP. W 2014, po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego sytuacja stała się jasna i klarowna. Działalność gospodarcza może być prowadzona w dowolnym miejscu, również przy wykorzystaniu wirtualnych biur oraz biur coworking.

Mając na uwadze powyższe, żaden Urząd Skarbowy nie może odmówić przyszłemu przedsiębiorcy rejestracji działalności gospodarczej, gdy ten korzysta z usług wirtualnego biura. Wirtualne biuro jest zatem w każdym aspekcie legalne. Warunek jest tylko jeden: firma świadcząca usługę wirtualnego biura musi posiadać zgodę właściciela lokalu na podnajem go osobom trzecim. Urząd Skarbowy zarejestrowanej działalności gospodarczej będzie tym, który jest właściwy dla siedziby firmy świadczącej usługę.

 

Na czym polega usługa Wirtualnego Biura?

Wirtualne Biuro to szereg niezwykle praktycznych usług, dedykowanych wszystkim przedsiębiorcom – zarówno tym poczatkującym, jak i działającym na naszym rynku już od dłuższego czasu. Jej kompleksowość, a zarazem powszechność sprawia, że sprawdzi się w przypadku każdego podmiotu działającego na rynku, niezależnie od formy prawnej, gałęzi, w którym działa czy ilości zatrudnianych pracowników. Najogólniej rzecz ujmując, Wirtualne Biuro to połączenie prestiżowego adresu oraz luksusowego lokum, wynajmowanego zależnie od potrzeb.

W XXI wieku, w czasach, których spora ilość firm działa przede wszystkim w Internecie, siedziba spółki stanowi wyłącznie formalność. Jako, że skomplikowane przepisy wymuszają na przedsiębiorcach posiadanie własnego lokum, spora grupa decyduje się połączyć adres firmowy z domowym. Nie da się ukryć, że chociaż jest to na swój sposób wygodne, może nieść za sobą wiele przykrych konsekwencji. Nie każdy chce przecież przyjmować petentów 24h/7 dni w tygodniu. Dodatkowo ustanowienie miejsca pracy w domu, może być wiązać się z niemiłymi incydentami ze strony Kontrahentów – najścia niezadowolonych Petentów w obecności bliskich na pewno nie służą relacjom rodzinnym.

Usługa Wirtualnego Biura polega, zatem na rejestracji siedziby firmy pod prestiżowym adresem. Oczywiście wiąże się to z pewną stała opłatą – abonamentem. Nasza firma oferuje Państwu wyjątkowo komfortową siedzibę, zlokalizowaną w dogodnym miejscu – nowoczesnym biurowcu. Warto zauważyć, że sam budynek mieści się niedaleko pętli komunikacyjnej, w otoczeniu innych znanych i mniej znanych spółek oraz firm. Z punktu widzenia samego Klienta jest to miejsce atrakcyjne pod wieloma względami. Wysokiej klasy biurowiec posiada w pełni wyposażone biura, gabinety oraz sale konferencyjne. Usługa Wirtualnego Biura obejmuje także obsługę szeroko pojętej korespondencji, indywidualny numer fax, a także nowoczesne pomieszczenie do pracy.

Na czym polega usługa wynajęcie wirtualnego adresu?

Czy kiedykolwiek denerwował Cię fakt, że Twoje przesyłki pocztowe czy kurierskie przychodzą nie pod ten adres, co trzeba np. domowy? Czy miałeś może problem z niezliczoną ilością korespondencji firmowej, niemal „zawalającej” Ci skrzynkę domową? A może znudziły Cię codzienne podróże na pocztę w celu odebrania „poleconych” bądź paczek niemieszczących się do niewielkiej skrzyneczki w bloku? Jeżeli chociaż raz odpowiedziałeś tak, nie zwlekaj – usługa Wirtualnego Adresu Korespondencyjnego jest na wyciągnięcie Twoich rąk.

Takie sytuacje, jak powyżej zdążają się praktycznie każdemu, kto ustanowił adres siedziby firmy w miejscu zamieszkania. W przypadku małego biznesu jest to dość praktyczne rozwiązanie, jednakże wraz z jego rozwojem rodzą się pewne trudności. Coraz większa liczba reklam, ulotek, przesyłek i listów staje się najzwyczajniej w świecie uciążliwa. Usługa Wirtualnego Adresu Korespondencyjnego rozwiąże te problemy raz na zawsze.

Usługa Wirtualny Adres Korespondencyjny to usługa polegająca na przekierowaniu Twojej prywatnej lub firmowej poczty na oferowany przez nas adres. Dzięki temu cała bądź tylko wybrana część poczty (np. materiały reklamowe) będzie przychodziła „do nas”. My oczywiście, za każdym razem po nadejściu przesyłki, poinformujemy Cię o tym fakcie telefonicznie, SMS-owo bądź mailowo. Na życzenie możemy także zeskanować zawartość poczty, a następnie udostępnić ją drogą elektroniczną – np. wysyłając na wybrany adres e-mail. Usługa ta jest nieoceniona np. w przypadku dłuższych wyjazdów bądź przeprowadzki do innego miasta.

Zapewniamy pełną dyskrecję oraz profesjonalną obsługę.